تاریخ را باید فیلسوفان بنویسند و فلسفه را مورخان.
بند توکروچه


نظرات:

اما تاریخ را فاتحان می نویسند و فلسفه را هم متاسفانه همه.


نظر بدهید:

 :نام
 :ای‌ميل
 ‏وب‏سایت
 :نظر

اطلاعات شما را به خاطر بسپارم؟


صفحه‌ی اول