- خط قرمز ما در جنگ چیست سرباز؟
- صلح٬ قربان.


در یک مشتم خاک است و در مشت دیگر سنگی. هر چه میگذرد خاک خیس‌تر می‌شود و سنگ بیشتر می‌شکند.


صفحه‌ی اول